Cholera v Hranicích 1866

  V hranické farní kronice lze najít tento zápis:

„ Roku 1866 byla vedena známá nešťastná válka s Pruskem. Co se týče našeho města, zaznamenati sluší, že zde bydlelo na 208 důstojníků, 6845 vojínů a 437 koní. Každý důstojník stál denně město 2 zlaté, obyčejný vojín 1 zlatý.

Válka tato jako vůbec neštěstím byla pro Rakousko, tak zvláště trpké ovoce přinesla obyvatelům Hranic, kteří vojskem jak rakouským tak pruským utýráni byvše i vysáti byli z peněz. V zápětí měla tato válka choleru, která dítky mnohé siroty učinila, rodičům pak mnohým jedinou radost jejich – dítky odebrala, tato zhoubná nemoc v krátké době od 2. srpna do 12. října vyžádala si za oběť 172 osob.“

Cholera asiatica, způsobována bakterii Vibrio cholerae, byla v 19. století v Evropě obávanou pandemii  Po prvé se rozšířila v roce 1819 na Sumatře, zabila tisíce lidí v Číně a na Filipinách a z Astracháně se přes Rusko dostala  i do Evropy. Cholera se přenáší kontaminovanou  vodou nebo potravou. Projevuje se intenzivními průjmy, zvracením a svalovými křeči. Pacient umírá na dehydrataci, protože vyloučí za 24 hodin až 30 l tekutin. Ostatně už slovíčko cholera předjímá průběh této zhoubné nemoci.  Lékařská věda ho převzala z řečtiny, kde znamená okapovou rouru.

V Hranicích byla epidemie v roce 1866 již třetím úderem této děsivé nemoci. Při prvém výskytu v roce 1836 si vyžádala asi 200 obětí. V roce 1855 na ni zemřelo kolem 100 obyvatel města. V roce 1866, jak potvrzuje i zápis ve farní kronice, se místní obyvatelé domnívali, že zhoubnou nemoc do města zanesla pruská okupační vojska. Mikrobiologický zdroj nákazy ještě nebyl znám a tak byl výsledný efekt, neustávající intenzivní průjem, přičítán nezřízené prušácké „žravosti.“ Pruští vojáci udivovali i otrlé chudobné rodáky, kteří si často nemohli mezi jídly vybírat,  jak míchali dohromady všechno, co  k jídlu dostali. /Na příklad si slaninu mazali máslem a marmeládou./

Dnes už víme, že celosvětové epidemie cholery v 60. letech 19. století vypukla už v roce 1863 a v pruském okupačním vojsku v Čechách se nezadržitelně šířila od 9. července 1866, kdy  byla ohlášena z Litomyšle. Jak to však bylo v Hranicích?

Poměrně spolehlivou odpověď nám poskytuje Kniha úmrtí farního úřadu v Hranicích pro léta 1850-1866, kterou pod inventárním číslem 6808 uschovává  pobočka Zemského archivu v Opavě U Husova sboru 10 v Olomouci.

            Od 2.8.1866 je v ní uvedeno celkově 157 obětí cholery. Prvých 9 z nich byli opravdu vojáci 1. a 41. pruského pěšího pluku. Vůbec prvým pochovaným byl Gottfried Rogall, 22-letý  příslušník 7. kompanie, 2. batalionu 1. pruského pěšího pluku. Jmenovaný zemřel 2.8.1866. Před smrtí ho zaopatřil hranický kaplan Severin Gauer a 3.8.1866 pochoval místní hrobník. Spolu s ním byl 2.8. zaopatřen a 3.8. pochován i 25-letý Wilhelm Schink ze 4. kompanie 4. batalionu téhož pruského pluku. 5.8. hrobník pochoval další dva pruské, oba  35 –leté vojáky.  Friedricha Lutze a Augusta Fächnera.  6.8.již čtyři, všechny z pěšího pluku č.41, z nichž byl kaplanem před smrtí zaopatřen pouze 32-letý Ludwig Klein. Protestantům Christophu Meinossovi, Friedrichu Weissovi a Augustovi Schroederovi nebyla tato poslední útěcha poskytnuta. Jenže cholera se od začátku celosvětové pandemie v roce 1863 v Hranicích několikrát objevila i před příchodem pruského vojska. Počátkem roku 1866 Kniha úmrtí hranického farního úřadu zaznamenává dvě úmrtí na  choleru. 21.1.1866 zemřel a 23.1.1866 byl pohřben Jan,  osmiletý syn řeznického tovaryše z Drahotuš Josefa Poppa a 19.2. zemřel a 21.2. byl pohřben 66-letý dráteník z Uher Jan Králík. Zejména druhé úmrtí mohlo mít nebezpečné důsledky, neboť Jan Králík přicházel do styku s řadou místních obyvatel.

          Ostatně pruská okupace Hranic byla velice krátká. Trvala jen 8 dnů od 27.7.1866 do 3.8.1866 a shodou okolností zahajovala období příměří před uzavřením tzv. Pražského míru. Příměří bylo dojednáno v Mikulově 26.7.1866 a  není divu, že když  byli Prušáci, přicházející do města od Drahotuš v pochodovém tvaru „přivítáni“ několika výstřely, vydal okupační velitel města gen. Stolberg velice výhružné provolání, hrozící viníkům tresty zastřelením a vypálením příbytků.

 Pruští vojáci z Hranic odešli 3.8.1866 a mezi civilními obyvateli se prvé úmrtí na  choleru vyskytlo až 15.8.1866, kdy zemřela 50-letá Barbora Netterová.

            Inkubační doba cholery je velice krátká – 1-5 dnů. V kronice farního úřadu však nejsou zapsáni zemřelí v hranické židovské obci. To je velký nedostatek pro objektivnější zjištění průběhu katastrofální epidemie. Na podzim roku 2005 provedl průzkum zachovalých náhrobků židovského hřbitova v Hranicích PhDr. Miroslav Marada, pracovník SOA v Přerově-Henčlově.  V převážné úplnosti, to znamená jménem, příjmením a rokem úmrtí pohřbeného se mu podařilo identifikovat celkem 438 stél. Je mezi nimi i 16 stél, kde je uveden rok úmrtí 1866. Další údaje však zjišťovány nebyly a nelze určit, jestli mezi zemřelými byli i postižení cholerou.

Opravdová pandemie mezi místními „křesťanskými“ obyvateli vypukla až po 20.8.1866. Zahájil ji 70-letý obecní pasák ovcí Antonín Šíma, kterého 21.8.1866 přinesli mrtvého z pastviště. O den později ho pochoval farář Petr Vysoudil. 23.8. pochovával kooperátor na faře František Hynek dva rakouské vojáky-dělostřelce: Antonína Navaru z děl. pl. č.2 a Karla Leitingera z děl. pl. č.11. Od 25.8.už probíhaly pohřby obětí cholery z řad místních obyvatel každodenně. Toho dne pochoval farář Vysoudil 45-letého majitele domu Františka Huska a novosvěcenec, 26-letý  kooperátor Vilém Čok, 32-letou manželku nádeníka Annu Šímovou, s největší pravděpodobností snachu Antonína Šímy. Pro Viléma Čoka byly tragické měsíce začátku kněžské kariéry přípravou pro následovanou misijní činnost v Americe, kam odplul krátce po skončení epidemie. V rodném Černovíru se Vilém Čok objevil po 25 letech v roce 1891 na oslavě čtvrtstoletého jubilea vysvěcení knězem.Tehdy už zastával funkci generálního vikáře diecése  Omaha.

Farní kronika a shodně s ní i historické práce, popisující rok 1866 v Hranicích, uvádějí, že epidemie cholery skončila 12. října 1866. Kniha úmrtí se  s tímto údajem o týden rozchází. Cholera zřejmě řádila až do 18.10.1866. Její poslední obětí byl 74-letý kožešník Jan Igel. Zemřel 18.10.1866 a 20.10.1866 ho pochoval kooperátor František Hynek. Mezi posledními zemřelými byla i 15-měsíční dcera bývalého fojta v  Černotíně a zakladatele černotínské vápenky Josefa Ochmana Beata  /11.7.1865-11.10.1866/. Je pochována v rodinné hrobce č. 143 na hranickém filiálním hřbitově U kostelíčka a na „katolických“ hřbitovech v Hranicích je posledním zachovaným náhrobkem, připomínajícím děsivou epidemii v roce 1866.

Cholera v roce 1866 podstatně zvýšila roční mortalitu ve městě. V roce 1866 bylo podle obřadů římsko-katolické církve vykonáno celkem 359 pohřbů. V roce 1865 to bylo jen 151 a v roce 1864 182.

Farní kronika uvádí pravdivě, že cholera zabíjela velice často děti. Mezi 157 zemřelými bylo 36 dětí do 15 let, 20 z nich mělo méně než 6 let. Vůbec nejmladší byla měsíční dcera jircháře Jana Kratochvíla Rosalie. Zemřela 16.10.1866, stejně jako její 39-letý otec a byli společně pochováni. Jen tři dny před tím, 13.10.1866,  byla pochována další jirchářova dcera Josefka, stará jeden rok a 2 měsíce.

 Mezi zemřelými bylo 73 osob ženského pohlaví a 84 mužů a chlapců. To je na prvý pohled paradox. Jestliže se infekce šíří kontaminovanou vodou a potravinami, zdálo by se pravděpodobnější, že nejvíce postiženou skupinou budou ženy připravující pokrmy. Bereme-li však v úvahu, že mezi zaznamenanými zemřelými bylo 16 vojáků – 9 pruských a 7 rakouských, z nichž poslední, vojín 54. pěšího pluku 30-letý Josef Lehár zemřel 22.9. 1866 a o den později byl pochován, potom se paradox vysvětluje. Mezi zemřelými dospělými ženami opravdu převládaly pravděpodobné „hospodyně.“ Uvedu jen několik příkladů: Barbora Michlová, 30-letá manželka tanečního mistra v c.k. Dělostřelecké akademii v Hranicích, zemřela 1.9.1866  /Akademie byla již 25. 6.1866 z Hranic železnicí evakuována do Vídně /, Benedikta Burghardová, 56 let, manželka Josefa, hranického hostinského, zemřela 5.9.1866 stejně jako 40-letá služebná Anna Jarošová. 15.9.1866 zemřela  73 letá Terezie Homme, vdova po dalším hranickém hostinském. Mezi předpokládanými „hospodyněmi“ bylo nevíce manželek hranických soukeníků. Kniha úmrtí tak nepřímo potvrzuje, že ještě v polovině 60. let 19. století bylo soukenické řemeslo hlavním zaměstnáním většiny hranických měšťanů: Františka Polášková, 66-letá vdova po soukenickém mistrovi Antonínovi, zemřela 29.8.1866, Josefina Vogelová, 57-letá vdova po Ignácovi 31.8.1866, Barbora Večeřová  47 let, manželka Rudolfa, zemřela 2.9.1866, Aloisie Břenková, 35 let, manželka Leopolda, zemřela 4.9.1866, Marie Maňásková 59 letá manželka 60-letého Jana Maňáska zemřela 4.9.1866 a byla pochována spolu s manželem 6.9.1866, Františka Formánková 67 let, vdova po Josefovi, zemřela 8.9.1866, Anna Böhmová 60 let, manželka Františka, zemřela 8.9.1866, Terezie Janečková 50-let, vdova po Františkovi, zemřela 9.9.1866. Anna Sedláčková 42 letá manželka Františka, zemřela 15.9.1866.

Úplně poslední obětí cholery v Hranicích je podle Knihy úmrtí farního úřadu v Hranicích dvacetiletý pekař František Koláček. Zemřel sice už 9.9.1866 a byl pochován následující den, ale nějak se na něho zapomnělo a byl dodatečně dopsán teprve 31.12.1866.

Epidemie cholery v roce 1866 postihla i rodiny občanů, kteří se výrazně zapsali do historie města: 1.9.1866 zemřela  Božena Zástěrová, pětiletá dcera národně uvědomělého stavitele Klementa Zástěry, spoluzakladatele a předsedu prvního českého čtenářsko-pěveckého spolku Beseda Hranická. Zástěra zemřel už  8.7.1863 ve věku 38 let na leukémii a Boženka byla jedním ze 6 nezletilých dětí, které zanechal. 2.9.1866 zemřel 67-letý c.k. fortifikační mistr stavitelský na penzi v Hranicích Matěj Ressek /v literatuře uváděný i jako Resek/. Stejně jako Klement Zástěra se podílel na výstavbě areálu vojenských internátních škol v Hranicích v letech 1853-1863. 7.9.1866 zemřela 56 letá Terezie Dvořáková,vdova po Antonínu Dvořákovi /1786-1850/, hranickém obchodníkovi, literátovi a kronikáři, příteli J.H.A.Gallaše, 10.9.1866 zemřel 4-letý Antonín Fusek, syn Karla Fuska, velice zasloužilého ranhojiče místní nemocnice, který se po celou dobu epidemie obětavě věnoval léčení postižených.

Na závěr nutno vzpomenout také statečnou  činnost hranických duchovních I když si zcela jistě uvědomovali smrtelné nebezpečí, že se sami infikují, udělili téměř všem nemocným poslední pomazání a po úmrtí provedli i důstojný  pohřební obřad. Jejich jména proto zaslouží připomenutí: farář Petr Vysloužil, kaplani Severin Gauner a Hošťálek, kooperátoři František Hynek a Vilém  Čok.

 

Literatura a prameny:

1. Otto Urban: Vzpomínka na Hradec Králové Panorama Praha 1986

2. Slavomír Ravik: Tam u Králového Hradce   Regia Praha 2011

3. J.H.A. Gallaš: Mé žalosti a mé bolesti Tichý typ Hranice 2006

4. Hranice- c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy DOST, Hranice 2005

5. Bednář-Indra-Lapáček: Kronikáři města Hranic Grapp CZ s.r.o Hranice 2004

6. deník Našinec č. 116, 7.10.1891

7. Dr. Ivan Krška: Když byli Prajzi v Hranicích ZMH LT,  listopad 1986

8. Bohumír Indra: Morové rány v Hranicích ZK roč. XVII/12

9. Bohumír Indra: Historie hranických domů Vrapo CZ s.r.o Hranice 2005

10.. Kniha úmrtí farního úřadu v Hranicích 1850-1866, inventární číslo 6808, uložená v pobočce Zemského archivu v Opavě U Husova sboru 10 v Olomouci

 

 

Seznam obětí epidemie cholery v roce 1866 v Hranicích

/V poslední rubrice jsou uvedeni pochovávající duchovní hranické farnosti:

farář Petr Vysoudil, kaplani Severin Gausser a Hošťálek, kooperátoři František Hynek a Vilém Čok/ Pokud není v rubrice bližší údaje uvedeno jiné místo, jsou zemřelí  z Hranic. U příjmení žen je  zachován zápis v matrice. V rubrice datum úmrtí je  matrice zaznamenáno i jméno kněze, který umírajícího zaopatřil. Pokud k tomu z časových důvodů nedošlo, je i tato okolnost uvedena. Tento údaj jsem do přepisu nezařadil.

 

Pořad.

číslo.

Jméno a příjmení

Bližší údaje

Datum úmrtí

Datum pohřbu, pochovávající

1.

Gottfried Rogall

22 let, pruský 1. p.pl

2.8.1866

3.8.1866

2.

Wilhelm Schink

25 let 1.pruský pluk

2.8.1866

3.8.1866

3.

Christoph Poltenman

29 let, 41.pruský pluk

3.8.1866

4.8.1866

4.

Friedrich Lutz

35 let,  pruský jíz.pl.č.6

4.8.1866

5.8.1866

5.

August Fächtner

35 let, pruský j.pl. č. 1

4.8.1866

5.8.1866

6.

Ludwig Klein

32 let, pruský p.p.41

5.81866

6.8.1866

7.

Christoph Meinoss

26 let, pruský p.pl. 41

5.8.1866

6.8.1866

8.

Friedrich Weisse

26 let, pruský .p.pl.41

6.8.1866

7.8.1866

9.

August Schroeder

30 let, pruský p.pl.č.1

2.8.1866

3.8.1866

10.

Barbora Netterová

50 let, Hranice

15.8.1866

16.8.1866  Hynek

11.

Antonín Šíma

70, pasák ovcí

Nalezen mrtev 21.8.1866

22.8.1866, Vysoudil

12

Anton Navara

c.k. děl.pl. č.2

22.8.1866

23.8.1866 Hynek

13.

Karel Leitinger

25, c.k.děl. pl. č.11.

22.8.1866

23.8.1866

Hynek

14.

František Husek

45, majitel domu

23.8.1866

25.8.1866 Vysoudil

15.

Anna Šímová

32, manželka nádeníka

23.8.1866

25.8.1866 Čok

16.

Antonín Vrba

37, nádeník

25.8.1866

26.8.1866 Hynek

17.

Antonín Děkan

29, soukenický tovaryš

25.8.1866

26.8.1866 Hynek

18,

.Františka Ertlová

30, manželka krejčího Jana Ertla., vojína c.k. děl.pl.č.7

26.8.1866

27,8,1866 Čok

19.

Tomáš Peterka

34, nádeník

26.8.1866

27.8. Čok

20.

Jan Stromek

38, nádeník

26.8.1866

27.8. Hynek

21.

Josef Sutorý

7, manželský syn Alexandra Sutorý a Viktorie, soukeníka z H.

26.8. 1866

27.8.Hynek

22.

Terezie Zivniková

42,

 

28.8.Hynek

23.

Veronika Heinrichová

71, manželka zednického mistra Jiřího Heinricha

27.8.1866

28.8.Vysoudil

24.

Marie Vögelová

5, manželská dcera Vincence V., obuvníka a Cecilie roz. Majdlochové

29.8.1866

30.8. Hynek

25.

Thomas Rachunek

30, c.k.děl.pl.č.3

29.8.1866

30.8.Vysoudil

26.

Františka Polášková

66, vdova po soukeníkovi Antonínovi

29.8.1866

30.8.1866 Hynek

27.

Josef Adamovský

37, soukeník

29.8.1866

30.8.1866 Hynek

28.

Josefina Vogel

57, vdova po Ignáci V.

30.8.1866

1.9.Vysoudil

29.

Antonín Keller

38, dělník

31.8.1866

1,9, Čok

30.

Josef Jurášek

42, kartáčník

31.8.1866

1.9.Hynek

31.

Anna Smolková

30, svobodná dcera Petra, Smolky, dělníka  ve Skaličce

30.8.1866

31.8.1866 Hynek

32.

František Kurz

8 měsíců, nemanželský syn Františky, dcery domkaře ve Lhotce

31.8.1866

1.9.1866 Hynek

33.

Anna Mokrý

44, svobodná dcera Jana , krejčího v Hranicích

1.9.1866

2.9.1866

Hošťálek

34.

Maria Lehner

29, svobodná dcera c.k. majora na penzi Vincence Lehnera

1.9.1866

3.9.Vysoudil

35.

Barbora Michlová

30, manželka tanečního mistra c.k. Dělostřelecké akademie Hranice

1.9.1866

3.9. Vysoudil

36.

Božena Zástěrová

5, dcera po zemřelém Klementu Zástěrovi, staviteli

1.9.1866

3.9. Vysoudil

37.

Anna Dachová

30, dcera stolaře z Bělotína

2.9.1866

3.9. Čok

38.

Barbora Večeřová

47, manželka soukeníka Rudolfa

2.9.1866

3.9. Čok

39.

František Siegel

50, chalupník z Drahanovic

2.9.1866

3.9.Čok

40.

Jan Hořín

29, syn zemřelého soukeníka Josefa

2.9.1866

3.9.Čok

41.

Josef Honzák

75, podruh

2.9.1866

3.9. Čok

42.

Josef Polášek

36, soukeník

3.9.1866

4.9. Čok

43.

Matěj Ressek

67, c.k. fortifikační mistr stavitelský na penzi

2.9.1866

4.9. Čok

44.

Antonín Keclík

11, syn Františka, zedníka v Hranicích

4.9.1866

5.9. Hynek

45.

Ondřej Mašláň

5, syn Josefa, tesaře

4.9.1866

5.9. Hynek

46.

Karolina Orel

59, manželka Jana, měšťana v Hranicích

4.9.1866

5.9. Čok

47.

Rosalie Ostřihanská

65, svobodná dcera Františka, tkalce.

4.9.1866

5.9.Čok

48.

Antonín Sumbal

7, syn Karla, měšťana a kostelníka

3.9.1866

5.9.Hynek

49.

Aloisie Břenková

35, manželka soukeníka Leopolda

4.9.1866

5.9.Čok

50.

Marie Maňásková

59, manželka Jana, soukeníka

4.9.1866

6.9. Hynek

51.

Jan Maňásek

60, soukeník

6.9.1866

6.9. Hynek

52.

Antonín Hnát

1 rok a 3 měsíce, syn stolaře Vincenta

4.9.1866

5.9. Hynek

53.

Veronika Seitl

56, podružkyně

5.9.1866

6.9. Vysoudil

54.

Rudolf Zlámala

7, syn krejčího Josefa

5.9.1866

6.9. Čok

55.

Benedikta Burghardtová

56, manželka Josefa, hostinského v Hranicích

5.9.1866

6.9. Hynek

56.

Anna Jarošová

40, služebná

4.9.1866

5.9. Hynek

57.

Antonín Šabla

15, z Veselí u Vizovic

5.9.1866

6.9. Hynek

58.

Johana Ehrlich

75, vdova

4.9.1866

5.9. Hynek

59.

Barbora Stržínková

58, dělnice ze Špiček

5.9.1866

6.9. Hynek

60.

Martin Klampar

68, dělník

5.9.1866

6.9. Čok

61.

Jan Bohlík

30, soukeník

6.9.1866

7.9. Čok

62.

August Kaiser

Voják asi pruské armády 15. baterie 3. companie

4.9.1866

5.9.  hrobník

63.

Ignác Břenek

1 rok, syn Leopolda, soukeníka

6.9.1866

8.9. Čok

64.

Jan Ryšavý

37, krejčí

6.9.1866

7.9. Čok

65.

Karel Břenek

43, soukeník

6.9.1866

7.9. Čok

66.

Barbora Pernicová

53, podružkyně

6.9.1866

7.9. Čok

67.

Matěj Novák

33, obuvník

7.9.1866

8.9. Čok

68.

Augusta Nováková

31, manželka Karla, kancelisty Okr. úřadu

6.9.1866

7.9. Čok

69.

Antonín Pajlík

70, dělník

7.9.1866

8.9. Čok

70.

Terezie Dvořáková

56,vdova po Antonínovi, obchodníku+měšťanostovi

7.9.1866

9.9. Vysoudil

71.

Jindřiška Nováková

1 rok, 7 měsíců, dcera Augusty a Karla

6.9.1866

7.9. Čok

72.

Barbora Adamová

80, vdova po Petru, dělníkovi

5.9.1866

10.9. Čok

73.

Augustina Podzemná

2, dcera Jana, dělníka

8.9.1866

9.9. Hynek

74.

Františka Formánková

67, manželka soukeníka Josefa

8.9.1866

9.9. Hynek

75.

Anna Böhmová

60, manželka Františka, soukeníka

8.9.1866

9.9. Hynek

76.

Alex Teilhauer

27, asi pruský voják

8.9.1866

9.9. hrobař

77.

Mariana Klamparová

28, dcera zemřelého na choleru Martina

9.9.1866

10.9. Hynek

78.

Marie Dachová

2 měsíce a 14 dní, dcera Josefa, stolaře v Bělotíně

9.9.1866

10.9. Hynek

79.

Karel Fusek

4, syn Antonína, lékaře

10.9.1866

10.9. Hynek

80.

Terezie Hanešková

50, vdova po soukeníkovi Františkovi

9.9.1866

11.9. Hynek

81

Barbora Hysová

24, dcera Františka Hysa, dělníka ve Skaličce

9.9.1866

10.9. Hynek

82.

Jan Machálka

15, syn soukeníka Josefa

10.9.1886

11.9. Hynek

83.

Antonie Olšovská

40, manželka c.k. knacelisty

9.9.1866

10.9. Hynek

84.

Marie Schneider

57, vdova po Janovi,   apatekáři z Boskovic

9.9.1866

11.9. Vysoudil

85.

Jan Münster

66, kolář

10.9.1866

11.9. Hynek

86.

Marie Kerlíková

67, vdova po Vácslavu, tesařovi ze Zbrašova

10.9.1866

11.9. Hynek

87.

Maxmilián Förster

6, syn Šimona, knihaře

10.9.1866

11.9. Vysoudil

88.

Veronika Heichel

57, vdova po Leopoldu,  soukeníkovi

10.9.1866

11.9.Hynek

89.

Jan Smolka

2 měsíce, nemanželský syn Anny,dcery dělníka Petra ze Skaličky

10.9.1866

119. Hynek

90.

Josef Kunovský

65, domkář

11.9.1866

12.9. Hynek

91.

Josef Heichl

27, provazník z Hustopeč

11.9.1866

12.9. Hynek

92.

Kateřina Kubečková

68, vdova

11.9.1866

13.9. Čok

93.

Anna Kubičná

20, služka z Val. Meziříčí

11.9.1866

12.9. Hynek

94.

František Kolář

17, syn Františka, domkáře

12.9.1866

13.9. Hynek

95.

František Dostál

44, krejčí

12.9.1866

13.9. Vysoudil

96.

Ludvík Kopecký

1 rok a 3 měsíce, syn soukeníka Františka

13.9.1866

14.9. Vysoudil

97.

Veronika Šmidlová

35, manželka Josefa, dělníka

13.9.1866

15.9. Vysoudil

98.

Anežka Zwelebilová

54, manželka posluhu

13.9.1866

14.9. Hynek

99.

Leopold Blahinka

16, syn hrnčíře Antonína

13.9.1866

14.9. Hynek

100.

Františka Šindlarová

1 rok, dcera Veroniky, rozené Jakobové, manželky nádeníka

13.9.1866

14.9. Hynek

101.

Marie Kolářová

1 rok, dcera Františka, domkáře

14.9.1866

15.9.Hynek

102.

Františka Gloss

62, vdova a podružkyně

13.9.1866

14.9. Hynek

103..

FrantiškaWellart

50, manželka nádeníka Vácslava

14.9.1866

15.9. Hynek

104.

František Sobek

26, dělník

14.9.1866

15.9. Hynek

105.

Františka Bubrlová

10, dcera soukeníka Karla

15.9.1866

16.9. Hynek

106.

Josef Lutnar

1 rok, syn pekaře Josefa

15.9.1866

16.9. Hynek

107.

Terezie Homme

73, vdova po hostinském

15.9.1866

16.9. Vysoudil

108.

Terezie Prokš

20, služebná

14.9.1866

15.9. Hynek

109.

Anna Turečková

50, vdova z Opatovic

14.9.1866

15.9. Hynek

110.

Františka Kleiberová

80, vdova

14.9.1866

15.9. Hynek

111.

Josef Böhm

45,

14.9.1866

15.9. Hynek

112.

Josef Pecháček

36, výminkář z Boňkova

14.9.1866

15.9. Hynek

113.

Anna Sedláčková

42, manželka soukeníka Františka

15.9.1866

16.9 Hynek

114.

Valentin Popp

54, domkář

15.9.1866

16.9. Hynek

115.

Antonín Popp

21, syn Valentina

15.9.1866

16.9. Hynek

116.

Alois Weistammer

16, syn domkáře

15.9.1866

17.9. Hynek

117.

Josef Krčmář

66, řezník

16.9.1866

17.9. Hynek

118.

Antonín Aneška

20, řeznický tovaryš

15.9.1866

16.9.. Hynek

119.

Leonard Konečný

1 rok a 6 měsíců, nemanželský syn Terezie z Bystřice

17.9.1866

18.9.1866

120.

Jan Sládek

10, syn soukeníka Františka

17.9.1866

18.9.1866

121.

Kašpar Rypánek

30, obuvník

18.9.1866

19.9.1866

122.

Albína Skřehotová

1rok a 9 měsíců, dcera zámečníka

18.9.1866

19.9.1866

123.

Terezie Kainarová

1 rok, dcera dělníka

18.9.1866

19.9.1866

124.

Libor Sedlář

23,voják c.k. 54.p.pl. narozen v Biskupicích

18.9.1886

19.9.1866

125.

Františka Gallašová

36, manželka soukeníka Jana

21.9.1866

22.9.1866

126.

Ludvík Böhm

9, syn Ignáce, soukeníka

21.9.1866

23.9.1866

127.

Marie Blahinka

21, služka

21.9.1866

22.9.1866

128.

Klára Bonharrd

83, vdova po Jakubovi, obuvníkovi

21.9.1866

22.9.1866

129.

Františka Sládková

37, manželka soukeníka Jana

21.9.1866

22.9.1866

130.

Magdaléna Šmidla

59, vdova po Karlovi, dělníkovi

21.9.1866

22.9.1866

131.

Františka Šerý

17, dcera soukeníka

22.9.1866

23.9.1866

132.

Josef Lehár

30, voják c.k.54. p.pl

22.9.1866

23.9.1866

133.

Anna Břenek

44, vdova po soukeníkovi Karlovi

23.9.1866

24.9.1866

134.

František Střelka

33, dělník

24.9.1866

25.9.1866

135.

Františka Fialová

5, dcera dělníka Františka

27.9.1866

28.9.1866

136.

Jan Janošík

23, služebný z Hovězího

27.9.1866

28.9.1866

137.

Anna Hašová

60, manželka dělníka Antonína

27.9.1866

28.9.1866

138.

Barbora  Starm

70

28.9.1866

29.9.1866

139.

František Kokoř

23, syn soukeníka

28.9.1866

29.9.1866

140.

Kateřina Jamborová

73, vdova po soukeníkovi Karlovi

29.9.1866

30.9.1866

141.

Josef Meisel

44

29.9.1866

30.9.1866

142.

Josefa Lutnarová

25

30.9.1866

1.10.1866

143.

František Šmolka

80, domkář

1.10.1866

2.10.1866

144.

Zeitelmann

66, c.k.  penzionovaný úředník

1.10.1866

2.10.1866

145.

Jan Gallas

34, mistr krejčovský

3.10.1866

4.10.1866

146

Pavel Šindler

36, nádeník

3.10.1866

4.10.1866

147.

Barbora Sládková

17,

7.10.1866

8.10.1866

148.

Josef Kitler

17, tkadlec z Prostějova

7.10.1866

8.10.1866

149

Vácslav Majkus

59

8.10.1866

9.10.1866

150

Magdalena Kovářová

37

11.10.1866

13.10.1866

151.

František Herman

40, krejčí

11.10.1866

13.10.1866

152.

Beata Ochman

1 rok a 3 měsíce, dcera po Josefu, měšťanovi z Hranic

11.10.1866

13.10.1866

153.

Josefa Kratochvílová

1 rok a 2 měsíce, dcera jircháře

13.10.1866

14.10.01866

154.

Jan Kratochvíl

39, jirchář

16.10.1866

17.10. Hynek

155.

Rosalie Kratochvílová

1 měsíc

16.10.1866

17.10. Hynek

156.

Jan Igel

74, kožešník

18.10.1866

20.10. Hynek

157.

František Koláček

20, pekař. Jmenovaný byl dopsán do seznamu dodatečně 31.12.1866

9.9.1866

10.9.1866